Privacy


Penafian dan Privasi Terengganu11 (http://Terengganu11.blogspot.com) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, Terengganu11 tidak menyimpan maklumat yang dikumpulkan tentang lawatan anda untuk kegunaan selain daripada untuk menganalisis prestasi kandungan melalui penggunaan cookies anda boleh menyahaktifkan di bila-bila masa dengan mengubah suai tetapan penyemak imbas anda. Anda bersetuju untuk membenarkan Terengganu11 menggunakan dan menyimpan kuki ini jika anda tidak menyahaktifkan fungsi pelayar internet anda.

Jaminan dan penggunaan maklumat
Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan maklumat yang diperolehi dari blog ini atas risiko anda sendiri. Risiko sekiranya berlaku apa-apa kehilangan, kerosakan atau kemalangan yang berlaku apabila anda cuba atau menggunakan apa-apa maklumat daripada blog ini adalah atas risiko anda sendiri. Terengganu11 sentiasa cuba untuk menyampaikan maklumat yang terbaik, tetapi apa-apa kesilapan bertulis atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan tidak disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab ke atas penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman web atau media lain tanpa kebenaran.

artikel yang mempunyai hak cipta, maklumat, Bahan Terengganu11 blog Semua tulisan dalam blog ini adalah Terengganu11 tajuk penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik blog Terengganu11 jika anda ingin menyalin artikel penuh dalam mana-mana media, termasuk blog, laman web, majalah, surat khabar, poster, risalah atau apa-apa cetak lain atau media dalam talian. artikel rujukan atau seksyen dengan meletakkan sumber kredit daripada TeganuNews dibenarkan dengan syarat ia tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Terengganu11 berusaha untuk menghormati harta dan hak orang lain, termasuk bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian-bahagian laman web ini. Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, anda boleh menghubungi Terengganu11 di faterengganu@gmail.com

---

Disclaimer and Privacy Terengganu11 (http://Terengganu11.blogspot.com) do not share your personal information with third parties, Terengganu11 not store information collected about your visit for use other than to analyze content performance through the use of cookies you can deactivate at any time by modifying your browser settings. You agree to allow TeganuNews use and store these cookies if you do not deactivate the function of your internet browser.

Warranty and usage information
You agree to read and use the information obtained from this blog at your own risk. Risk in the event of any loss, damage or accidents that occur when you try or use any information from this blog is at your own risk. Terengganu11 always try to deliver information at its best, but any writing errors or negligence can not be avoided and not intentional. The owner is not responsible for the republishing of the content contained on this blog on other websites or media without permission.

Copyrighted articles, information, Materials Terengganu11 blog All writings in this blog are Terengganu11 title author unless otherwise stated. You have to get permission from the owner of Terengganu11 blog if you want to copy the full article in any media, including blogs, websites, magazines, newspapers, posters, brochures or any other print or online media. Reference article or section by placing the credit resources of the Terengganu11s permitted provided it is not modified to avoid any conflict of information.

Terengganu11 strives to respect the property and rights of others, including material such as articles, pictures, music, videos or other materials used in articles or parts of this website. If there are any problems or questions regarding this matter, you may contact the Terengganu11 at faterengganu@gmail.com